Warsztat na żywo

Zarządzanie ryzykiem w projektach

Warsztaty dla praktyków zarządzania projektami, chcących zwiększyć przewidywalność swoich projektów, eliminować zagrożenia i skuteczniej wykorzystywać szanse.

Osoby, które ukończyły te warsztaty często podkreślają zmianę swojego podejścia do zarządzania ryzykiem. Warsztat w wyjątkowo praktyczny sposób pokazuje, jak efektywnie pracować ze szansami i zagrożeniami, unikając zbędnej biurokracji.

Największą zaletą tych warsztatów jest bardzo praktyczne podejście oraz liczne przykłady z rzeczywistych projektów w różnych branżach.

Ponadto, program jest zgodny z uznawanymi standardami zarządzania ryzykiem opublikowanymi przez PMI®, a warsztaty prowadzi współtwórca najnowszej edycji Standardu Zarządzania Ryzykiem w Portfelach, Programach i Projektach.

Interaktywny warsztat
16
godzin
Średni poziom
zaawansowania
Online
lub stacjonarnie
Max. 16
uczestników
Po polsku
lub angielsku
Grupa docelowa
 • Osoby kierujące projektami i programami

 • Właściciele produktów (Product Owner)

 • Kluczowe osoby w zespołach projektowych

 • Eksperci i ekspertki dziedzinowe (SME)

 • Osoby pracujące w PMO

 • Konsultanci i konsultantki w obszarze zarządzania projektami

Co mówią uczestnicy?

Cytaty z ankiet po warsztatach

To szkolenie zmieniło sposób, w jaki patrzę na zarządzanie ryzykiem w moich projektach. Teraz rozumiem, że to nie tylko biurokracja i widzę, jak mogę to robić w bardzo pragmatyczny sposób.
Zmienia sposób myślenia
Myślałam, że zarządzanie szansami to tylko teoria. Teraz widzę, że jest coś, z czym naprawdę mogę coś zrobić i od razu uzyskać korzyści w moich projektach.
Otwiera oczy na szanse

Wreszcie ktoś pokazał mi, jak robić to łatwo i jak dostosować zarządzanie ryzykiem do potrzeb mojego projektu. Szkoda, że nie wziąłem udziału w tych warsztatach wcześniej…

Praktyczny
Dodatkowe materiały są naprawdę świetne! Pozwoliły mi wrócić do tego, czego nauczyłam się podczas warsztatów i odświeżyć wiedzę. Miło zobaczyć coś więcej niż tylko slajdy.
Świetne materiały
Dostałem dużo wskazówek, jak to robić w małych i dużych projektach. Podoba mi się pragmatyczne podejście, które sprawia, że wszystkie te praktyki, o których się uczyłem, są naprawdę skalowalne.
Dla małych i dużych projektów

Żadne pytanie nie pozostało bez odpowiedzi. To pierwsze szkolenie, na którym widziałam, że trener nie boi się odpowiadać nawet na najtrudniejsze pytania. I zawsze miał świetne i trafne przykłady.

Odpowiedzi na wszystkie pytania

Program warsztatu

Część 1: Skąd wiemy gdzie i jak szukać ryzyk?

Celem pierwszej części warsztatów jest poznanie kluczowych elementów zarządzania ryzykiem oraz pokazanie uczestnikom, w jaki sposób przygotować grunt pod zarządzanie ryzykiem w konkretnym projekcie.

Rozpoczniemy od zdefiniowania tego, co rozumiemy przez ryzyko i kiedy należy stosować zarządzanie ryzykiem. Omówimy również potencjalny wpływ ryzyk na główne plany projektu (w tym harmonogram i budżet) oraz na jego rentowność.

Po zbudowaniu spójnych podstaw, zaczniemy przygotowywać grunt pod zarządzanie ryzykiem w konkretnym projekcie. Pierwszym krokiem będzie zrozumienie nastawienia do ryzyka u sponsora i innych interesariuszy: ich granic tolerancji i potencjalnego apetyt na ryzyko. Uczestnicy nauczą się również, jak definiować kategorie ryzyka, delegować zarządzanie ryzykiem oraz wybierać odpowiednie metody identyfikacji ryzyka.

Kluczowe umiejętności
 • Dopasowywanie ogólnego podejścia do zarządzania ryzykiem do potrzeb konkretnego projektu

 • Rozumienie poziomu apetytu i tolerancji na ryzyko kluczowych interesariuszy

 • Identyfikacja kluczowych kategorii ryzyka

 • Wybór właściwych technik i narzędzi identyfikacji ryzyka

Narzędzia i techniki
 • Plan zarządzania ryzykiem

 • Techniki i narzędzia identyfikacji ryzyka

 • Struktura podziału ryzyk (RBS)

Część 2: Jak identyfikować sensowne ryzyka?

Druga część warsztatów skupia się na jednej z kluczowych aktywności z perspektywy zarządzania ryzykiem: skutecznej identyfikacji szans i zagrożeń. Przyjrzymy się również narzędziu używanemu w codziennej pracy z ryzykiem: rejestrze ryzyka.

Rozpoczniemy od zastosowania narzędzi do analizy przyczyn źródłowych do lepszego poznania ryzyk zidentyfikowanych przez uczestników. Doprecyzujemy je również wykorzystując metajęzyk ryzyka. To znacznie zwiększy naszą zdolność do definiowania konkretnych strategii odpowiedzi na późniejszych etapach. W rezultacie będziemy mieli wstępną zawartość naszych rejestrów ryzyka dla omawianych projektów.

Uczestnicy nie tylko dowiedzą się o metodach identyfikacji i definiowania zagrożeń, ale również dobrze zrozumieją, jak identyfikować szanse (np. na skrócenie harmonogramu lub osiągnięcie oszczędności).

Kluczowe umiejętności
 • Identyfikacja szans i zagrożeń

 • Identyfikacja przyczyn i skutków ryzyk

 • Czytelne definiowanie ryzyk, w sposób umożliwiający działanie

 • Komunikacja ryzyka

Narzędzia i techniki
 • Metajęzyk ryzyka

 • Diagram Ishikawy w kontekście ryzyka

 • Rejestr ryzyka

Część 3: Skąd wiemy, które ryzyka są warte naszego wysiłku?

Nadszedł czas na ocenę, priorytetyzację i zdefiniowanie wstępnych strategii dla szans i zagrożeń zidentyfikowanych w poprzednich etapach.

Wcześniej zidentyfikowane i precyzyjnie opisane opisane ryzyka zostaną umieszczone na macierzy prawdopodobieństwa/wpływu i omówione pod kątem priorytetów, dalszych działań oraz komunikacji z kluczowymi interesariuszami (sponsorem, klientem). Przeanalizujemy również inne ważne cechy ryzyka, które mogą mieć znaczący wpływ na naszą odpowiedź na nie. Oprócz prawdopodobieństwa i wpływu nauczysz się, jak oceniać bliskość, pilność, wykrywalność, uśpienie, zarządzalność, kontrolowalność, powiązania, wpływ strategiczny oraz wpływ na interesariuszy.

Uczestnicy dowiedzą się, jak komunikować sytuację wynikającą z ryzyk i odpowiednio skupiać uwagę na tych z nich, które mają największy wpływ na projekt i/lub wymagają najpilniejszego działania.

Kluczowe umiejętności
 • Analiza Jakościowa ryzyka (ocena kluczowych cech ryzyka)

 • Wizualizacja ryzyka

 • Priorytetyzacja ryzyk

Narzędzia i techniki
 • Macierz wpływu/prawdopodobieństwa

 • Techniki analizy jakościowej

Część 4: Jak radzić sobie z szansami i zagrożeniami?

Ostatnia część warsztatu doprowadza nas do momentu, kiedy możemy zdefiniować i wdrożyć odpowiedzi na wcześniej zidentyfikowane i ocenione ryzyka.

Rozpoczniemy od omówienia standardowych podejść do zarządzania wpływem i/lub prawdopodobieństwem ryzyka. Uczestnicy dowiedzą się, na co warto uważać i jak działania podejmowane wobec jednych ryzyk mogą prowadzić do kolejnych.

Zakończymy ćwiczenia warsztatowe, identyfikując potencjalne odpowiedzi na już zidentyfikowane ryzyka. Kluczem będzie tutaj ocena, w jakim stopniu każda z tych odpowiedzi proaktywnie chroni projekt przed zagrożeniami i ich skutkami lub pozwala efektywnie wykorzystać szanse.

Końcowa dyskusja poświęcona jest tematowi monitorowania ryzyka i sposobom budowania kultury zarządzania ryzykiem. Są to ważne elementy, które pozwalają na to, aby zarządzanie ryzykiem stało się częścią codziennej pracy.

Kluczowe umiejętności
 • Planowanie odpowiedzi na ryzyka

 • Ocena skuteczności odpowiedzi na ryzyka

 • Identyfikacja ryzyk wtórnych

 • Identyfikacja ryzyk rezydualnych

 • Eliminacja zbędnych buforów

 • Komunikowanie odpowiedzi na ryzyka

 • Wdrażanie odpowiedzi na ryzyka

 • Monitorowanie ryzyka

Narzędzia i techniki
 • Odpowiedzi na zagrożenia

 • Odpowiedzi na szanse